.

ESRT – Trung tâm tư vấn phát triển du lịch có trách nhiệm Việt Nam đưa ra các giải pháp sáng tạo và chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp lữ hành du lịch cũng như các cơ quan quản lý du lịch tại Việt Nam để phát triển ngành du lịch Việt Nam có trách nhiệm cao với môi trường và Xã hội.

Tên Dự án

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU)

 

Số hiệu của Dự án


Mã số dự án

Ủy ban Châu Âu DCI-ASIE/2010/21662


EuropeAid/130064/C/SER/VN

 

Quốc gia

Việt Nam

 

Cơ quan chủ quản Dự án EU

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cơ quan thực hiện Dự án EU

Tổng cục Du lịch

 

Thẩm quyền ký kết – thầu dịch vụ của Dự án

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

 

Nhà thầu

Đơn vị tư vấn: công ty GOPA liên danh với tập đoàn GRM, ATC và Vision

 

Ban Quản lý Dự án

Giám đốc Dự án: Ông Vũ Quốc Trí

Kế toán trưởng: Bà Ngô Minh Châu

Trưởng nhóm tư vấn: Bà Mary McKeon

Chuyên gia chính số 2: Ông Kai Partale