Các hợp phần và hoạt động

Dự án ESRT bao gồm ba hợp phần liên kết chặt chẽ với nhau, gồm:

 Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế;

 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và quan hệ đối tác công – tư;

 Giáo dục và đào tạo nghề trong ngành Du lịch.

Hợp phần 1 được xây dựng nhằm nâng cao năng lực của các cán bộ Bộ Văn hóa Thể Thao & Du lịch, Tổng cục Du lịch và các nhà quản lý du lịch địa phương, giúp họ có đủ năng lực hoạch định chính sách, lập quy hoạch và quản lý du lịch có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Hợp phần 2 được xây dựng nhằm củng cố năng lực các hiệp hội du lịch, các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở địa phương và khối tư nhân nhằm đạt được mối quan hệ hợp tác công – tư hiệu quả trong quản lý du lịch có trách nhiệm.

Hợp phần 3 được xây dựng nhằm đạt được sự bền vững của hệ thống giáo dục, đào tạo nghề trong du lịch (bao gồm cả hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề VTOS) và nhằm mở rộng giáo dục và đào tạo nghề ra toàn ngành Du lịch, bao gồm cả cấp lao động nghề và lao động quản lý vì sự bền vững dài hạn và sự tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi hợp phần có những mục tiêu chính riêng biệt. Tuy nhiên, các hợp phần đều có mối liên hệ chặt chẽ về mục đích và cấp độ hoạt động. Do vậy, có thể nhận thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa các hoạt động được thực hiện xuyên suốt 3 hợp phần Dự án.

Bên cạnh ba hợp phần mang tính kỹ thuật, Dự án sẽ triển khai một loạt các hoạt động xuyên suốt quá trình hoạt động của Dự án. Các hoạt động này sẽ tập trung chủ yếu vào các mục tiêu:

 Đảm bảo bình đẳng giới bằng cách lồng ghép các vấn đề về giới trong suốt quá trình triển khai Dự án

 Đảm bảo tính đại diện thích đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong Dự án

 Thực hiện triệt để các hoạt động du lịch vì người nghèo.