Kết quả đầu ra

Ban Quản lý Dự án nhận thấy tầm quan trọng của các kết quả dưới đây như những chỉ số chính thể hiện bằng chứng xác thực về việc thực hiện thành công Dự án

 Tăng thu nhập từ du lịch cho người dân sống trong điều kiện khó khăn

 Nâng cao chất lượng các kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và đề ra các điều kiện triển khai

 Đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020

 Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch đến 2015, các kế hoạch phát triển du lịch địa phương và khu vực được thực hiện

 Du lịch có trách nhiệm là ưu tiên chính trong 2 chiến lược cấp quốc gia và 30 chương trình cấp địa phương được thực hiện vào năm 2016

 Khuôn khổ thực thi các tiêu chuẩn môi trường được triển khai vào năm 2015

 Kế hoạch tiếp thị mới bao gồm các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm được phê duyệt và thực hiện vào cuối Dự án.

 Hình thành một khung tổ chức cấp quốc gia và 3 khung tổ chức cấp địa phương để hỗ trợ việc điều phối ngành hiệu quả hơn vào năm 2013

 Các đối thoại công-tư ở cấp quốc gia và cấp địa phương được thể chế hóa vào cuối năm 2012

 Ít nhất có ba Ban Quản lý điểm đến du lịch cấp địa phương được thành lập vào năm 2014

 3 sáng kiến thí điểm về quan hệ đối tác công-tư được ký kết và triển khai vào cuối Dự án

 VTCB hoạt động bền vững

 Hơn 5.000 người lao động du lịch ở các vùng khó khăn được đào tạo

 Tăng 10% mỗi năm số lao động nghề được cấp chứng chỉ trong khu vực tư nhân

 1.000 chủ sở hữu/nhà quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ được đào tạo vào năm 2015

Kết quả đầu ra của các hoạt động

Ngoài các chỉ số cơ bản được đề cập phía trên, Ban Quản lý Dự án cũng nhận thấy tầm quan trọng của kết quả đầu ra của các hoạt động và thành tựu của Dự án.

Qua quá trình tham vấn và làm việc với các bên, đặc biệt là Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Dự án đã xác định rõ các hoạt động thành phần cần phải thực hiện cho mỗi hợp phần. Các hoạt động này sẽ góp phần vào kết quả tổng thể của Dự án.

Kết quả các hoạt động chính của Dự án được nêu dưới đây sẽ thể hiện những thành tựu được lượng hóa của Dự án:

 Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu thống kê du lịch đi vào hoạt động

 Tài liệu hướng dẫn về du lịch có trách nhiệm được phát hành

 Các tiêu chuẩn môi trường và xã hội được xây dựng cho các dự án đầu tư du lịch

 Quy chế Hội đồng Tư vấn du lịch được xây dựng và công bố

 Chương trình đào tạo dài hạn tại nước ngoài cho ít nhất 8 cán bộ của Tổng cục Du lịch

 60 cán bộ quản lý cấp tỉnh được đào tạo ngắn hạn

 240 Đào tạo viên đứng đầu được đào tạo về cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh

 Phát hành các tài liệu về nhận thức đối với tác động môi trường và xã hội của du lịch

 Công bố các kế hoạch quản lý cho vịnh Hạ Long và đảo Phú Quốc

 Tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn cơ bản về du lịch nghỉ tại nhà dân được xây dựng

 Quy hoạch Phát triển nguồn nhân lực du lịch cập nhật (2012-2015) được xây dựng

 Tài liệu đào tạo theo các chủ đề đặc biệt (tiết kiệm năng lượng và nước; nhận thức vế môi trường và văn hóa xã hội) được xây dựng

 Bốn tiêu chuẩn VTOS mới được xây dựng

– Kỹ năng thuyết minh viên du lịch

– Kỹ năng phục vụ của lái xe du lịch

– Kỹ năng chăm sóc khách hành

– Kỹ năng điều hành doanh nghiệp du lịch ở cộng đồng/nông thôn


 Thiết kế và triển khai thí điểm chương trình đào tạo “Tiếp cận nhanh với công việc” cho nghề nấu ăn, nhà hàng, phục vụ buồng

 Cung cấp trang thiết bị cho Tổng cục Du lịch, bao gồm cả VTCB, Viện NCPTDL, Trung tâm TTDL, Hiệp hội Du lịch, Trung tâm thẩm định tại các trường du lịch mới, một số công đồng địa phương thí điểm đào tạo kỹ năng du lịch