Giới thiệu chung

Tên Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU)
Số hiệu của Dự án


Mã số dự án

Ủy ban Châu Âu DCI-ASIE/2010/21662


EuropeAid/130064/C/SER/VN

Quốc gia Việt Nam
Cơ quan chủ quản Dự án EU Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Dự án EU Tổng cục Du lịch
Thẩm quyền ký kết – thầu dịch vụ của Dự án Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
Nhà thầu Đơn vị tư vấn: công ty GOPA liên danh với tập đoàn GRM, ATC và Vision
Ban Quản lý Dự án Giám đốc Dự án: Ông Vũ Quốc Trí

Kế toán trưởng: Bà Ngô Minh Châu

Trưởng nhóm tư vấn: Bà Mary McKeon

Chuyên gia chính số 2: Ông Kai Partale

Hiệp định tài chính – thời hạn ký kết 10/11/2010
Thời điểm bắt đầu dự án 01/03/2011
Thời hạn hoàn thành dự án 10/11/2016
Tổng ngân sách 12.1 Triệu EURO
Mục tiêu tổng quát Đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành Du lịch Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội.
Mục đích Dự án Thúc đẩy dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội như một phần của Chiến lược Phát triển ngành Du lịch Việt Nam.

 

Nhóm kết quả 1 Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế: Cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương có đủ năng lực để triển khai nội dung du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội vào công tác xây dựng chính sách, quản lý và quy hoạch.

 

Nhóm kết quả 2 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đối tác công-tư: Năng lực của hiệp hội du lịch; các đối tác du lịch tại địa phương và các doanh nghiệp được tăng cường để đạt hiệu quả đối với mối quan hệ đối tác công-tư trong quản lý du lịch.

 

Nhóm kết quả 3 Đào tạo và Dạy nghề du lịch: Hệ thống đào tạo nghề du lịch bao gồm hệ thống Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) được duy trì bền vững và bao trùm toàn ngành du lịch.