TT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch http://www.cinet.gov.vn 2. Tổng cục Du lịch http://www.vietnamtourism.gov.vn 3. Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ…