Liên kết

TT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch http://www.cinet.gov.vn
2. Tổng cục Du lịch http://www.vietnamtourism.gov.vn
3. Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch http://www.vtcb.org.vn
4. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch http://www.itdr.org.vn
5. Trung tâm Thông tin Du lịch http://www.titc.vn
6. Hiệp hội Du lịch http://www.vita.vn
7. Hiệp hội Lữ hành Việt Nam http://vista.net.vn
8. Hiệp hội Khách sạn Việt Nam http://www.vietnamhotel.org.vn
9. Tạp chí Du lịch http://www.vtr.org.vn
10. Báo Du lịch http://www.baodulich.net.vn
11. Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/index_en.htm
12. Dự án Đào tạo Du lịch tạo Tác động lớn về Thu nhập và Việc làm (HITT) http://www.hitt-initiative.org/countries/vietnam/
13. Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) http://www.snvworld.org
14. Dự án Batik International http://www.batik-international.org
15. Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường (Swedish Centec Vietnam) http://swedishcentec.vn

 

16. Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg http://www.lux-development.lu
17. Dự án Thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu quả và tiết kiệm thông qua hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam http://www.meet-bis.vn
18. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html
19. Câu lạc bộ Lữ hành có trách nhiệm http://www.rtcvietnam.org

LIÊN KẾT

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

1.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

http://www.cinet.gov.vn

2.

Tổng cục Du lịch

http://www.vietnamtourism.gov.vn

3.

Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch

http://www.vtcb.org.vn

4.

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Home

5.

Trung tâm Thông tin Du lịch

http://www.titc.vn

6.

Hiệp hội Du lịch

http://www.vita.vn

7.

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam

http://vista.net.vn

8.

Hiệp hội Khách sạn Việt Nam

http://www.vietnamhotel.org.vn

9.

Tạp chí Du lịch

http://www.vtr.org.vn

10.

Báo Du lịch

http://www.baodulich.net.vn

11.

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/index_en.htm

12.

Dự án Đào tạo Du lịch tạo Tác động lớn về Thu nhập và Việc làm (HITT)

http://www.hitt-initiative.org/countries/vietnam/

13.

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)

http://www.snvworld.org

14.

Dự án Batik International

http://www.batik-international.org

15.

Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường (Swedish Centec Vietnam)

http://swedishcentec.vn

16.

Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg

http://www.lux-development.lu

17.

Dự án Thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu quả và tiết kiệm thông qua hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

http://www.meet-bis.vn

18.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html

19.

Câu lạc bộ Lữ hành có trách nhiệm

http://www.rtcvietnam.org