Thống kê du lịch và Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam

 

Du lịch đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng ở Việt Nam với việc ngày cành nhiều khách du lịch quộc tế và trong nước thưởng thức nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở đất nước rộng lớn và xinh đẹp này. Khách du lịch đến từ mọi nơi trên thế giới.

Tầm nhìn 2020/2030 dự báo sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ về du lịch và công nhận tầm quan trọng của du lịch đối với việc làm và thu nhập của địa phương. Để tiếp tục quản lý ngành công nghiệp quan trọng này, điều thiết yếu là phải có hệ thống thống kê để giúp cho công tác hoạch định chính sách kinh tế cơ bản.

Tổng cục Du lịch Việt Nam, Trung tâm Thông tin Du lịch và Tổng cục Thống kê đã thu thập một loạt số liệu thống kê cung cấp các chỉ số kinh tế cơ bản, hiện nay có 8 chỉ số do Tổng cục Thống kê cung cấp và 7 chỉ số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Thông tin Du lịch đã xây dựng sơ bộ một tài khoản vệ tinh du lịch thí điểm cho năm 2008, một công việc vô cùng phức tạp.

Việt Nam tiếp tục theo đuổi các tiêu chuẩn chính của thống kê quốc tế nêu trong cuốn “Các đề xuất quốc tế về thống kê du lịch” (International Recommendations for Tourism Statistics – IRTS 2008) và Tài khoản Vệ tinh Du lịch: Khung phương pháp đề xuất (TSA:RMF 2008), cả hai tài liệu này đều được xây dựng với sự hỗ trợ của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc (UNWTO).

Một hội thảo diễn ra vào ngày 20/7/2012 với sự tham dự của tất cả các bên quan tâm đến thống kê du lịch, gồm cả Tổng cục Thống kê và khu vực tư nhân (Hiệp hội Du lịch Việt Nam). Hội thảo đã thảo luận về tình hình hiện nay và các khả năng nâng cao chất lượng thống kê du lịch. Chuyên gia thống kê du lịch của Ban Quản lý Dự án ESRT đã đưa ra các khuyến nghị về thống kê du lịch Việt Nam, các đại biểu tham dự hội thảo phát biểu quan điểm của mình cũng như các đề xuất để thúc đẩy hệ thống thống kê.

Về thống kê khách du lịch quốc tế, hội thảo đã thông qua các đề xuất của Dự án ESRT liên quan đến điều chỉnh nội dung về mục đích và nước cư trú của khách du lịch quốc tế, với việc cung cấp thêm số liệu của cơ quan xuất nhập cảnh. Thừa nhận những khó khăn về định nghĩa và triển khai, Trung tâm Thông tin Du lịch cũng đưa ra đề xuất bước tiếp theo tổ chức một hội thảo về các vấn đề cụ thể với các bên liên quan.

Về thống kê khách du lịch nội địa, hội thảo đã thông qua đề xuất là về dài hạn cần có một cấu phần về du lịch trong Điều tra mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê, còn về ngắn hạn, bước tiếp theo sẽ cần có thêm các điều tra mẫu để cố gắng liên kết các dữ liệu khách nội địa với điều tra mẫu cơ bản của Tổng cục Thống kê về cơ sở lưu trú thương mại.

 

Hội thảo thống nhất rằng sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, đặc biệt giữa Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thống kê, cần được đẩy mạnh để thực hiện Hệ thống Tài khoản Vệ tinh Du lịch. Việc thành lập đội ngũ nòng cốt cho việc triển khai Tài khoản vệ tinh du lịch (những chuyên gia để thực hiện công việc) được xem là một thử thách trước mắt.

Trong khi có nhiều vấn đề kỹ thuật được giải quyết với thống kê du lịch, việc nâng cao năng lực được xem là trung tâm trong kế hoạch đào tạo thống kê của Dự án ESRT (ở nhiều cấp độ). Thống kê du lịch chi tiết và được cải thiện sẽ mang lại lợi ích cho nhiều hoạt động khác như tiếp thị du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch và cải thiện du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Ví dụ, thêm nhiều mẫu thống kê sẽ cho phép đưa thêm vào các câu hỏi về tiếp thị. Khi du lịch phát triển ở Việt Nam, thống kê du lịch sẽ mở rộng để hỗ trợ việc ra quyết định.

David McEwen – Chuyên gia Thống kê Du lịch 

Du lịch đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng ở Việt Nam với việc ngày cành nhiều khách du lịch quộc tế và trong nước thưởng thức nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở đất nước rộng lớn và xinh đẹp này. Khách du lịch đến từ mọi nơi trên thế giới.

Tầm nhìn 2020/2030 dự báo sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ về du lịch và công nhận tầm quan trọng của du lịch đối với việc làm và thu nhập của địa phương. Để tiếp tục quản lý ngành công nghiệp quan trọng này, điều thiết yếu là phải có hệ thống thống kê để giúp cho công tác hoạch định chính sách kinh tế cơ bản.

Tổng cục Du lịch Việt Nam, Trung tâm Thông tin Du lịch và Tổng cục Thống kê đã thu thập một loạt số liệu thống kê cung cấp các chỉ số kinh tế cơ bản, hiện nay có 8 chỉ số do Tổng cục Thống kê cung cấp và 7 chỉ số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Thông tin Du lịch đã xây dựng sơ bộ một tài khoản vệ tinh du lịch thí điểm cho năm 2008, một công việc vô cùng phức tạp.

Việt Nam tiếp tục theo đuổi các tiêu chuẩn chính của thống kê quốc tế nêu trong cuốn “Các đề xuất quốc tế về thống kê du lịch” (International Recommendations for Tourism Statistics – IRTS 2008) và Tài khoản Vệ tinh Du lịch: Khung phương pháp đề xuất (TSA:RMF 2008), cả hai tài liệu này đều được xây dựng với sự hỗ trợ của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc (UNWTO).

Một hội thảo diễn ra vào ngày 20/7/2012 với sự tham dự của tất cả các bên quan tâm đến thống kê du lịch, gồm cả Tổng cục Thống kê và khu vực tư nhân (Hiệp hội Du lịch Việt Nam). Hội thảo đã thảo luận về tình hình hiện nay và các khả năng nâng cao chất lượng thống kê du lịch. Chuyên gia thống kê du lịch của Ban Quản lý Dự án ESRT đã đưa ra các khuyến nghị về thống kê du lịch Việt Nam, các đại biểu tham dự hội thảo phát biểu quan điểm của mình cũng như các đề xuất để thúc đẩy hệ thống thống kê.

Về thống kê khách du lịch quốc tế, hội thảo đã thông qua các đề xuất của Dự án ESRT liên quan đến điều chỉnh nội dung về mục đích và nước cư trú của khách du lịch quốc tế, với việc cung cấp thêm số liệu của cơ quan xuất nhập cảnh. Thừa nhận những khó khăn về định nghĩa và triển khai, Trung tâm Thông tin Du lịch cũng đưa ra đề xuất bước tiếp theo tổ chức một hội thảo về các vấn đề cụ thể với các bên liên quan.

Về thống kê khách du lịch nội địa, hội thảo đã thông qua đề xuất là về dài hạn cần có một cấu phần về du lịch trong Điều tra mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê, còn về ngắn hạn, bước tiếp theo sẽ cần có thêm các điều tra mẫu để cố gắng liên kết các dữ liệu khách nội địa với điều tra mẫu cơ bản của Tổng cục Thống kê về cơ sở lưu trú thương mại.

 

Hội thảo thống nhất rằng sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, đặc biệt giữa Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thống kê, cần được đẩy mạnh để thực hiện Hệ thống Tài khoản Vệ tinh Du lịch. Việc thành lập đội ngũ nòng cốt cho việc triển khai Tài khoản vệ tinh du lịch (những chuyên gia để thực hiện công việc) được xem là một thử thách trước mắt.

Trong khi có nhiều vấn đề kỹ thuật được giải quyết với thống kê du lịch, việc nâng cao năng lực được xem là trung tâm trong kế hoạch đào tạo thống kê của Dự án ESRT (ở nhiều cấp độ). Thống kê du lịch chi tiết và được cải thiện sẽ mang lại lợi ích cho nhiều hoạt động khác như tiếp thị du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch và cải thiện du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Ví dụ, thêm nhiều mẫu thống kê sẽ cho phép đưa thêm vào các câu hỏi về tiếp thị. Khi du lịch phát triển ở Việt Nam, thống kê du lịch sẽ mở rộng để hỗ trợ việc ra quyết định.

David McEwen – Chuyên gia Thống kê Du lịch