Sổ tay hướng dẫn cơ sở lưu trú du lịch thực hiện Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh

 

Bộ tiêu chí Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào tháng 4/2012 làm công cụ để đánh giá, quản lý công tác bảo vệ môi trường đối với hệ thống cơ sở lưu trú tại Việt Nam.

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh là nhãn hiệu cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, bao gồm 5 cấp độ, từ 1 Bông sen xanh đến 5 Bông sen xanh. Số lượng Bông sen xanh ghi nhận nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của CSLTDL, không phụ thuộc vào loại, hạng mà CSLTDL đó đã được công nhận.

Click vào link dưới đây để xem nội dung chi tiết của cuốn Sổ tay hướng dẫn này

http://moitruongdulich.vn/mypicture/file/Sach%20BSV%20(TiengViet)%20(In)(1).pdf 

Bộ tiêu chí Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào tháng 4/2012 làm công cụ để đánh giá, quản lý công tác bảo vệ môi trường đối với hệ thống cơ sở lưu trú tại Việt Nam.

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh là nhãn hiệu cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, bao gồm 5 cấp độ, từ 1 Bông sen xanh đến 5 Bông sen xanh. Số lượng Bông sen xanh ghi nhận nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của CSLTDL, không phụ thuộc vào loại, hạng mà CSLTDL đó đã được công nhận.

Click vào link dưới đây để xem nội dung chi tiết của cuốn Sổ tay hướng dẫn này

http://moitruongdulich.vn/mypicture/file/Sach%20BSV%20(TiengViet)%20(In)(1).pdf