Phiên họp Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB)

 

Sáng ngày 5/2/2015, tại Hà Nội Phiên họp Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch (VTCB) đã diễn ra với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT. Đây là phiên họp đầu năm nhằm thống nhất các hoạt động của Hội đồng VTCB trong năm 2015 kết nối với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT.

Tại phiên họp, Văn phòng VTCB đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng VTCB (QĐ số 801/QĐ-TCDL của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký ngày 29/12/2014) và báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng trong năm 2014 cũng như định hướng hoạt động trong năm 2015. Cũng tại phiên họp, chuyên gia Dự án EU-ESRT đã có phần trình bày cập nhật các kết quả thu nhận được tại 2 Hội nghị về triển khai tiêu chuẩn VTOS hài hòa với tiêu chuẩn ASEAN/Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN cũng như các kế hoạch triển khai phát triển hệ thống VTOS tiếp theo của Dự án EU-ESRT.

 

Các thành viên Hội đồng VTCB và Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã có phiên thảo luận hợp tác triển khai các công việc của Hội đồng với sự hỗ trợ của Dự án EU trong năm 2015, cụ thể như quy trình công nhận và cấp chứng chỉ cho các Giảng viên đào tạo VTOS, Đào tạo viên VTOS mới đã được Dự án EU-ESRT đào tạo theo Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi; Kế hoạch triển khai thí điểm hoạt động thẩm định theo Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi cũng như các hỗ trợ tăng cường năng lực hoạt động của Văn phòng Hội đồng VTCB.

Dưới đây là các bài trình bày trong Phiên họp: 

Sáng ngày 5/2/2015, tại Hà Nội Phiên họp Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch (VTCB) đã diễn ra với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT. Đây là phiên họp đầu năm nhằm thống nhất các hoạt động của Hội đồng VTCB trong năm 2015 kết nối với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT.

Tại phiên họp, Văn phòng VTCB đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng VTCB (QĐ số 801/QĐ-TCDL của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký ngày 29/12/2014) và báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng trong năm 2014 cũng như định hướng hoạt động trong năm 2015. Cũng tại phiên họp, chuyên gia Dự án EU-ESRT đã có phần trình bày cập nhật các kết quả thu nhận được tại 2 Hội nghị về triển khai tiêu chuẩn VTOS hài hòa với tiêu chuẩn ASEAN/Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN cũng như các kế hoạch triển khai phát triển hệ thống VTOS tiếp theo của Dự án EU-ESRT.

 

Các thành viên Hội đồng VTCB và Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã có phiên thảo luận hợp tác triển khai các công việc của Hội đồng với sự hỗ trợ của Dự án EU trong năm 2015, cụ thể như quy trình công nhận và cấp chứng chỉ cho các Giảng viên đào tạo VTOS, Đào tạo viên VTOS mới đã được Dự án EU-ESRT đào tạo theo Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi; Kế hoạch triển khai thí điểm hoạt động thẩm định theo Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi cũng như các hỗ trợ tăng cường năng lực hoạt động của Văn phòng Hội đồng VTCB.

Dưới đây là các bài trình bày trong Phiên họp: