Lịch sự kiện tháng 6/2014

 

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 6 của Dự án.

 

 

 

 

1. Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS

Thời gian: 31/5 – 3/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Diễn đàn về phát triển bền vững khu vực duyên hải miền Trung

Thời gian: 2/6/2014

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

3. Làm việc tại khu vực Duyên hải miền Trung về Quản lý điểm đến

Thời gian: 2/6 – 6/6/2014

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

4. Hỗ trợ hoạt động của Tổ chức Quản lý điểm đến

Thời gian: 2/6 – 27/6/2014

Địa điểm: 3 tỉnh duyên hải miền Trung

 

5. Phiên họp của Tổ công tác xây dựng Báo cáo Du lịch thường niên 2013

Thời gian: 3/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2014

Thời gian: 5/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS

Thời gian: 5/6 – 8/6/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

8. Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng địa phương

Thời gian: 8/6 – 17/6/2014

Địa điểm: Hòa Bình, Phú Thọ, Mộc Châu, Yên Bái, Sa Pa, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang

 

9. Khóa tập huấn Đào tạo viên về Phục vụ trên tàu Du lịch

Thời gian: 9/6 – 20/6/2014

Địa điểm: Hạ Long (Quảng Ninh)

 

10. Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các cơ sở lưu trú

Thời gian: 12/6 – 15/6/2014

Địa điểm: Mộc Châu, Sa Pa, Điện Biên

 

11. Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các công ty Du lịch

Thời gian: 15/6/2014

Địa điểm: Sa Pa (Lào Cai)

 

12. Hội thảo tăng cường Quản lý Điểm đến

Thời gian: 18/6/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

13. [Dự kiến] Khóa tập huấn đào tạo Thuyết minh Du lịch cho Sở VHTTDL Hà Nội

Thời gian: 11/6 – 15/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

14. [Dự kiến] Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các cơ sở lưu trú

Thời gian: 21/6/2014

Địa điểm: Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh)

 

15. [Dự kiến] Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các công ty Du lịch

Thời gian: 22/6/2014

Địa điểm: Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh)

 

16. [Dự kiến] Hội thảo phổ biến VTOS

Thời gian: 26/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

17. [Dự kiến] Hội thảo cập nhật hệ thống VTOS

Thời gian: 27/6 – 29/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 6/2014


 

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 6 của Dự án.

 

 

 

 

1. Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS

Thời gian: 31/5 – 3/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Diễn đàn về phát triển bền vững khu vực duyên hải miền Trung

Thời gian: 2/6/2014

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

3. Làm việc tại khu vực Duyên hải miền Trung về Quản lý điểm đến

Thời gian: 2/6 – 6/6/2014

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

4. Hỗ trợ hoạt động của Tổ chức Quản lý điểm đến

Thời gian: 2/6 – 27/6/2014

Địa điểm: 3 tỉnh duyên hải miền Trung

 

5. Phiên họp của Tổ công tác xây dựng Báo cáo Du lịch thường niên 2013

Thời gian: 3/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2014

Thời gian: 5/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Khóa tập huấn Giảng viên đào tạo VTOS

Thời gian: 5/6 – 8/6/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

8. Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng địa phương

Thời gian: 8/6 – 17/6/2014

Địa điểm: Hòa Bình, Phú Thọ, Mộc Châu, Yên Bái, Sa Pa, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang

 

9. Khóa tập huấn Đào tạo viên về Phục vụ trên tàu Du lịch

Thời gian: 9/6 – 20/6/2014

Địa điểm: Hạ Long (Quảng Ninh)

 

10. Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các cơ sở lưu trú

Thời gian: 12/6 – 15/6/2014

Địa điểm: Mộc Châu, Sa Pa, Điện Biên

 

11. Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các công ty Du lịch

Thời gian: 15/6/2014

Địa điểm: Sa Pa (Lào Cai)

 

12. Hội thảo tăng cường Quản lý Điểm đến

Thời gian: 18/6/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

13. [Dự kiến] Khóa tập huấn đào tạo Thuyết minh Du lịch cho Sở VHTTDL Hà Nội

Thời gian: 11/6 – 15/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

14. [Dự kiến] Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các cơ sở lưu trú

Thời gian: 21/6/2014

Địa điểm: Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh)

 

15. [Dự kiến] Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các công ty Du lịch

Thời gian: 22/6/2014

Địa điểm: Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh)

 

16. [Dự kiến] Hội thảo phổ biến VTOS

Thời gian: 26/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

17. [Dự kiến] Hội thảo cập nhật hệ thống VTOS

Thời gian: 27/6 – 29/6/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 6/2014