Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi

 

Ngày 18/5/2016, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo) trong vòng 60 ngày để lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các Dự thảo được đăng tải lấy ý kiến lần này gồm Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), có thể tham khảo theo địa chỉ:

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)

(http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1223)

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể nghiên cứu đóng góp ý kiến theo liên kết trên.

Là một đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Dự án Phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU-ESRT) đã tích cực, chủ động hỗ trợ Tổng cục về mặt kỹ thuật cũng như chuẩn bị các đề xuất để cập nhật Luật Du lịch.

Ngay từ năm 2012, Dự án đã tổ chức một loạt các Hội thảo về Luật Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội hướng tới đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp du lịch về việc hoàn thiện và bổ sung Luật Du lịch, củng cố khung pháp lý cho Ngành.

Đến năm 2015, với mục đích có được các đánh giá, so sánh và nhìn nhận khách quan về Luật Du lịch, Dự án EU-ESRT tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Du lịch dịch Bộ Luật Du lịch của các nước trên thế giới như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Úc và Campuchia sang tiếng Việt. Đồng thời, Dự án EU cũng đã hỗ trợ Tổng cục Du lịch tổ chức các hội thảo tại ba miền Bắc, Trung, Nam để tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý du lịch địa phương, các doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan.

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) trước khi chính thức trình Quốc hội thông qua. 

Ngày 18/5/2016, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo) trong vòng 60 ngày để lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các Dự thảo được đăng tải lấy ý kiến lần này gồm Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), có thể tham khảo theo địa chỉ:

Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi)

(http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1223)

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể nghiên cứu đóng góp ý kiến theo liên kết trên.

Là một đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Dự án Phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU-ESRT) đã tích cực, chủ động hỗ trợ Tổng cục về mặt kỹ thuật cũng như chuẩn bị các đề xuất để cập nhật Luật Du lịch.

Ngay từ năm 2012, Dự án đã tổ chức một loạt các Hội thảo về Luật Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội hướng tới đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp du lịch về việc hoàn thiện và bổ sung Luật Du lịch, củng cố khung pháp lý cho Ngành.

Đến năm 2015, với mục đích có được các đánh giá, so sánh và nhìn nhận khách quan về Luật Du lịch, Dự án EU-ESRT tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Du lịch dịch Bộ Luật Du lịch của các nước trên thế giới như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Úc và Campuchia sang tiếng Việt. Đồng thời, Dự án EU cũng đã hỗ trợ Tổng cục Du lịch tổ chức các hội thảo tại ba miền Bắc, Trung, Nam để tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý du lịch địa phương, các doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan.

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) trước khi chính thức trình Quốc hội thông qua.