Du lịch xanh và những giải pháp tiết kiệm nước sạch và năng lượng

 

Diễn đàn về Du lịch xanh và những giải pháp tiết kiệm nước sạch và năng lượng đối với ngành kinh doanh khách sạn đã được đồng tổ chức bởi Dự án phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội và Dự án Thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu quả và tiết kiệm thông qua hỗ trợ Phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (MEET-BIS) ngày 11/10/2012 tại Cát Bà.

MEET-BIS Việt Nam là một dự án do EU tài trợ, đề xuất một hướng tiếp cận sáng tạo dựa trên kinh tế tư nhân cho việc thúc đẩy việc sử dụng năng lượng có hiệu quả và bảo tồn tài nguyên nước ở Việt Nam. Dự án này hỗ trợ những chủ doanh nghiệp tư nhân trong việc phát triển các thị trường thương mại cho các sản phẩm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và năng lượng hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những sự trợ giúp này được thực hiện dưới các hình thức như phát triển năng lực kĩ thuật, năng lực bán hàng và marketing và các giải pháp tài chính.

Nhằm mục đích tìm ra các giải pháp cho tiết kiệm nước và năng lượng, Dự án EU đã hỗ trợ nâng cao nhận thức về các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm đối với ngành kinh doanh khách sạn. Các nguyên tắc này bao gồm sử dụng nhân công địa phương, cung cấp các khóa đào tạo nghề, cung cấp các thiết kế bền vững để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, thực hiện các biện pháp tiết kiệm tài nguyên nước cũng như quản lí nguồn nước thải một cách hợp lý và đưa địa phương trở thành một nguồn lực quan trọng để thực hiện hoạt động này. 

Diễn đàn về Du lịch xanh và những giải pháp tiết kiệm nước sạch và năng lượng đối với ngành kinh doanh khách sạn đã được đồng tổ chức bởi Dự án phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội và Dự án Thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu quả và tiết kiệm thông qua hỗ trợ Phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (MEET-BIS) ngày 11/10/2012 tại Cát Bà.

MEET-BIS Việt Nam là một dự án do EU tài trợ, đề xuất một hướng tiếp cận sáng tạo dựa trên kinh tế tư nhân cho việc thúc đẩy việc sử dụng năng lượng có hiệu quả và bảo tồn tài nguyên nước ở Việt Nam. Dự án này hỗ trợ những chủ doanh nghiệp tư nhân trong việc phát triển các thị trường thương mại cho các sản phẩm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và năng lượng hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những sự trợ giúp này được thực hiện dưới các hình thức như phát triển năng lực kĩ thuật, năng lực bán hàng và marketing và các giải pháp tài chính.

Nhằm mục đích tìm ra các giải pháp cho tiết kiệm nước và năng lượng, Dự án EU đã hỗ trợ nâng cao nhận thức về các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm đối với ngành kinh doanh khách sạn. Các nguyên tắc này bao gồm sử dụng nhân công địa phương, cung cấp các khóa đào tạo nghề, cung cấp các thiết kế bền vững để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, thực hiện các biện pháp tiết kiệm tài nguyên nước cũng như quản lí nguồn nước thải một cách hợp lý và đưa địa phương trở thành một nguồn lực quan trọng để thực hiện hoạt động này.