Địa chỉ tải 10 tài liệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 – tiếng Anh và tiếng Việt

 

Hiện tại, Dự án EU đã hoàn chỉnh 10 bộ tiêu chuẩn VTOS bằng tiếng Anh và tiếng Việt và đăng tải trên website của Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong Ngành có thể tham khảo.

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS phiên bản mới (2013) đã chính thức được Tổng cục Du lịch phê duyệt để triển khai các hoạt động đào tạo trong khuôn khổ Dự án EU. VTOS được hiểu là những tiêu chuẩn thực hiện công việc cần phải đạt được và những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Bộ tiêu chuẩn phiên bản mới được xây dựng dựa trên sáu lĩnh vực nghề chính đã được xây dựng từ Dự án trước là Lễ tân, Phục vụ buồng, Phục vụ nhà hàng, Chế biến món ăn, Điều hành Du lịch & Đại lý lữ hành và Hướng dẫn du lịch. Ngoài ra, Bộ tiêu chuẩn cũng được xây dựng mở rộng cho 4 lĩnh vực nghề chuyên biệt đáp ứng các nhu cầu cao của ngành gồm Thuyết minh du lịch, Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Quản lý khách sạn và Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới cung cấp danh mục hơn 65 chứng chỉ đề xuất cho các đối tượng từ nhân viên tập sự bậc 1 đến quản lý cấp cao bậc 5. Các chứng chỉ này bao quát tất cả nghề quan trọng thuộc cả lĩnh vực khách sạn và lĩnh vực lữ hành. Với hệ thống chứng nhận mới, không chỉ các lao động trong ngành ở các vị trí công việc như nhân viên quầy bar, nhân viên pha chế hay nhân viên hành lý có thể đạt được các chứng chỉ nghề mà cả các hướng dẫn viên du lịch, quản lý lữ hành và các bếp trưởng đều có cơ hội được ghi nhận các kỹ năng và năng lực làm việc và được chứng nhận trong quá trình phát triển sự nghiệp của họ.

Hiện tại, Dự án EU đã hoàn chỉnh 10 bộ tiêu chuẩn này bằng tiếng Anh và đăng tải trên website của Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong Ngành có thể tham khảo.

1. Hoạt động du lịch và du lịch:


Tải xuống:
https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_TO_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_TO_Standards_EN.pdf


2. Hướng dẫn du lịch:

Tải xuống:
https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_TG_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_TG_Standards_EN.pdf


3. Thuyết minh Du lịch:


Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_OTG_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_OTG_Standards_EN.pdf


4. Phục vụ trên tàu thủy Du lịch:

Tải xuống:

 https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_TBS_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_TBS_Standards_EN.pdf


5. Lễ tân:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_FO_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_FO_Standards_EN.pdf


6. Phục vụ Buồng:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_HK_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_HK_Standards_EN.pdf

 

7. Phục vụ Nhà hàng:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_F&B;_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_F&B;_Standards_EN.pdf

 

8. Chế biến món ăn:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_F&B;_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_FP_Standards_EN.pdf

 

9. Quản lý Khách sạn:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_HM_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_HM_Standards_EN.pdf

 

10. Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_SAO_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_SAO_Standards_EN.pdf

Để tham khảo thêm thông tin về các tiêu chuẩn VTOS, vui lòng tham khảo trang: http://vtos.esrt.vn


 

Hiện tại, Dự án EU đã hoàn chỉnh 10 bộ tiêu chuẩn VTOS bằng tiếng Anh và tiếng Việt và đăng tải trên website của Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong Ngành có thể tham khảo.

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS phiên bản mới (2013) đã chính thức được Tổng cục Du lịch phê duyệt để triển khai các hoạt động đào tạo trong khuôn khổ Dự án EU. VTOS được hiểu là những tiêu chuẩn thực hiện công việc cần phải đạt được và những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Bộ tiêu chuẩn phiên bản mới được xây dựng dựa trên sáu lĩnh vực nghề chính đã được xây dựng từ Dự án trước là Lễ tân, Phục vụ buồng, Phục vụ nhà hàng, Chế biến món ăn, Điều hành Du lịch & Đại lý lữ hành và Hướng dẫn du lịch. Ngoài ra, Bộ tiêu chuẩn cũng được xây dựng mở rộng cho 4 lĩnh vực nghề chuyên biệt đáp ứng các nhu cầu cao của ngành gồm Thuyết minh du lịch, Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Quản lý khách sạn và Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới cung cấp danh mục hơn 65 chứng chỉ đề xuất cho các đối tượng từ nhân viên tập sự bậc 1 đến quản lý cấp cao bậc 5. Các chứng chỉ này bao quát tất cả nghề quan trọng thuộc cả lĩnh vực khách sạn và lĩnh vực lữ hành. Với hệ thống chứng nhận mới, không chỉ các lao động trong ngành ở các vị trí công việc như nhân viên quầy bar, nhân viên pha chế hay nhân viên hành lý có thể đạt được các chứng chỉ nghề mà cả các hướng dẫn viên du lịch, quản lý lữ hành và các bếp trưởng đều có cơ hội được ghi nhận các kỹ năng và năng lực làm việc và được chứng nhận trong quá trình phát triển sự nghiệp của họ.

Hiện tại, Dự án EU đã hoàn chỉnh 10 bộ tiêu chuẩn này bằng tiếng Anh và đăng tải trên website của Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong Ngành có thể tham khảo.

1. Hoạt động du lịch và du lịch:


Tải xuống:
https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_TO_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_TO_Standards_EN.pdf


2. Hướng dẫn du lịch:

Tải xuống:
https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_TG_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_TG_Standards_EN.pdf


3. Thuyết minh Du lịch:


Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_OTG_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_OTG_Standards_EN.pdf


4. Phục vụ trên tàu thủy Du lịch:

Tải xuống:

 https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_TBS_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_TBS_Standards_EN.pdf


5. Lễ tân:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_FO_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_FO_Standards_EN.pdf


6. Phục vụ Buồng:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_HK_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_HK_Standards_EN.pdf

 

7. Phục vụ Nhà hàng:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_F&B;_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_F&B;_Standards_EN.pdf

 

8. Chế biến món ăn:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_F&B;_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_FP_Standards_EN.pdf

 

9. Quản lý Khách sạn:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_HM_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_HM_Standards_EN.pdf

 

10. Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ:

Tải xuống:

https://esrt.vn/upload/VTOS/VN/VTOS_SAO_Standards_VN.pdf

https://esrt.vn/upload/VTOS/EN/VTOS_SAO_Standards_EN.pdf

Để tham khảo thêm thông tin về các tiêu chuẩn VTOS, vui lòng tham khảo trang: http://vtos.esrt.vn